NŒrSkipperÕn skal ha seg mat...

 

ÒKunnskapsminister ¯ystein Djupedal krever at l¾reresom synger bordb¿nn med skolebarna, slutter med det umiddelbart.Ó

 

Det var VG som meldte dette 17.november, noko som fekkNRK P1 til Œ koma med framlegg om teiknefilm-SkipperÕn sin song som akseptabeltÒbordversÓ for alleÉ

 

Og ministeren held fram: Norsk skole skal ikke v¾reforkynnende. Den skal v¾re inkluderende. Bordb¿nn er ikke i trŒd med hvordannorsk skole skal v¾re.

 

Utsagnet er eit av fleire politiske utspel i det sisteder ministre i den nye regjeringa har gŒtt h¿gt pŒ bana i ei rekkje saker det ih¿g grad er fleire meiningar om, og dei mŒ rekna med stor motstand i.

 

NŒr SkipperÕni teiknefilmane er i kamp mot kjempa Brutus tek han ein boks spinat. Som kjendavgjer dette striden. Spinat eller ikkje, her er litt kraftkost til hjelp forheim og skule.

 

Foreldreretten.

 

Det som ligg under denne saka er sp¿rsmŒlet omforeldreretten. Og sp¿rsmŒlet om kven som ÒeigÓ skuleborna. Er det foreldra ellerstaten?

 

I 1942 braut Den norske kyrkja med det fascistiskeregimet vi dŒ hadde nett pŒ grunn av dette sp¿rsmŒlet. Bispar, og seinare st¿rstepartenav prestane la ned den statlege delen av embetet. St¿tte kom frŒ dei kristneorganisasjonane og den katolske kyrkja. Og l¾rarane hadde sin front.

 

Om andre politiske vindar rŒr i dag er framleisforeldreretten under Œtak. Og kristne normer og verdiar er under eit sterktpress.

 

NŒrDjupedal brukar oppl¾ringslova sine vedtekter om ein inkluderande og samlandeskule mot kristne innslag i skulen verkar han —g noko naiv. Om det er ei tenkteinsretting han vil til livs,  erdet nett ei anna av same sorten han no har sett i gong med Œ skape.

 

FrŒ vŒr side er det sj¿lvsagt Œ ha respekt for detandre meiner, og ikkje minst for andre verdigrunnlag enn det klassisk kristnesynet pŒ tru og liv vi stŒr pŒ.

 

Det er likevel naudsynt Œ gjere seg til talsmann fordet store fleirtalet i Noreg, og ikkje minst her i ¯ygarden som d¿yper bornasine, og framleis ¿nskjer ei kristen verdiforankring i skulen.

 

FrŒ kyrkja si side er vi elles opptekne av omsut for vŒred¿ypte medlemer som er skuleborn.

 

Parole.

 

á     Vi ber difor om at i klassar kor alle elevaneer d¿ypte b¿r l¾rarane i samrŒd med rektor og foreldre og f¿resette  utan videre halda fram med Œ be kristenbordb¿n.

 

á     Der dette ikkje er tilfelle b¿r det —g verasamrŒding mellom skule og foreldre slik at ein kan vise respekt for allestandpunkt. Truleg vil dei fleste ikkje ha noko imot bordb¿n i slike d¿meheller,  men ingen mŒ tvingast,  akkurat som praksis er ved deltaking pŒskulegudstenester no i advent.

 

á     Uansett l¿ysingar av saka i skulen mŒforeldre, f¿resette og fadrar l¾re borna sine bordb¿n og bruka henne —g vedskulematen slik vi snakkar om i alle dŒpsf¿rebuingssamtalar og dei lovar ved d¿ypefonten.

 

sokneprest@kyrkja.net

 

Til vidareorientering:

 

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=109551

http://www.bt.no/lokalt/bergen/article222938.ece

KirkensGrunn. En bekjennelse og en erkl¾ring(artikkel IV: Om foreldrenes og kirkensrett og plikt i barneoppdragelsen), lese i kyrkjene PŒskedag17.april 1942.

http://www.kyrkja.net/kg.htm

Brev frŒbiskopane 14.februar 1942.

Erkl¾ringlese i kyrkjene pŒ Marimessesundagen 22.mars 1942.